សុត្តន្តបិដក

សុត្តន្តបិដក
ទីឃនិកាយ
សីលក្ខន្ធវគ្គ១៤ ១៥
*ព្រហ្មជាលសូត្រ           ១៤
*សាមញ្ញផលសូត្រ            ១៤
*អម្ពដ្ឋសូត្រ                           ១៤
*សោណទណ្ឌសូត្រ          ១៤
*កូដទន្តសូត្រ​                        ១៥
*មហាលិសូត្រ                   ១៥
*ជាលិយសូត្រ                      ១៥
*មហាសីហនាទសូត្រ        ១៥
*បោដ្ឋបាទសូត្រ                   ១៥
*សុភសូត្រ                               ១៥
*កេវដ្តសូត្រ                             ១៥
*លោហិច្ចសូត្រ                      ១៥
*តេវិជ្ជសូត្រ                             ១៥


មហាវគ្គ ១៦ ១៧
*មហាបទានសូត្រ              ១៦
*មហានិទានសូត្រ              ១៦
*មហាបរិនិព្វានសូត្រ        ១៦
*មហាសុទស្សនសូត្រ       ១៧
*ជនវសភសូត្រ                    ១៧
*មហាគោវិន្ទសូត្រ               ១៧
*មហាសមយសូត្រ              ១៧
*សក្កបញ្ហាសូត្រ                   ១៧
*មហាសតិបដ្ឋានសូត្រ       ១៧
*បាយាសិសូត្រ                      ១៧


បាដិកវគ្គ ១៨ ១៩
*បាដិកសូត្រ                          ១៨
*ឧទុម្ពរិកសូត្រ                      ១៨
*ចក្កវត្តិសូត្រ                          ១៨
*អគ្គញ្ញសូត្រ                          ១៨
*សម្បសាទនីយសូត្រ        ១៨
*បាសាទិកសូត្រ                  ១៨
*លក្ខណសូត្រ                ១៩
*សិង្គាលសូត្រ                     ១៩
*អាដានាដិយសូត្រ           ១៩
*សង្គីតិសូត្រ                         ១៩
*ទសុត្តរសូត្រ                       ១៩


មជ្ឈិមនិកាយ
មូលបណ្ណាសក
មជ្ឈិមបណ្ណាសក
ឧបរិបណ្ណាសក
*មូលបរិយាយវគ្គ       ២០
*សីហនាទវគ្គ               ២០
*ឱបម្មវគ្គ                  ២១
*មហាយមកវគ្គ           ២២
*ចូឡយមកវគ្គ             ២២

*គហបតិវគ្គ            ២៣
*ភិក្ខុវគ្គ                      ២៣
*បរិព្វាជកវគ្គ           ២៤
*រាជវគ្គ                       ២៤
*ព្រាហ្មណវគ្គ          ២៥

*ទេវទហវគ្គ                ២៦
*អនុបទវគ្គ                  ២៦
*សុញ្ញតវគ្គ                  ២៧
*វិភង្គវគ្គ                        ២៨
*សឡាយតនវគ្គ        ២៨


សំយុត្តនិកាយ
សគាថាវគ្គ ២៩ ៣០
*ទេវតាសំយុត្ត                             ២៩
*ទេវបុត្តសំយុត្ត                           ២៩
*កោសលសំយុត្ត                        ២៩
*មារសំយុត្ត                                   ២៩
*ភិក្ខុនីសំយុត្ត                               ៣០
*ព្រហ្មសំយុត្ត                               ៣០

*ព្រាហ្មណសំយុត្ត              ៣០
*វង្គីសសំយុត្ត                               ៣០
*វនសំយុត្ត                                     ៣០
*យក្ខសំយុត្ត                                 ៣០
*សក្កសំយុត្ត                                  ៣០


និទានវគ្គ ៣១ ៣២
*និទានសំយុត្ត                                      *អភិសមយសំយុត្ត            ៣១                           *ធាតុសំយុត្ត                 ​​​​     ៣២                    *អនមតគ្គសំយុត្ត               ៣២                       *កស្សបសំយុត្ត                  ៣២
*លាភសក្ការសំយុត្ត          ៣២                            *រាហុលសំយុត្ត                   ៣២                  *លក្ខណសំយុត្ត                ៣២                    *ឱបម្មសំយុត្ត                      ៣២                   *ភិក្ខុសំយុត្ត                          ៣២


ខន្ធវារវគ្គ ៣៣ ៣៤
*ខន្ធសំយុត្ត១                  ៣៣

*ខន្ធសំយុត្ត២                 ៣៤
*រាធសំយុត្ត                    ៣៤
*ទិដ្ឋិសំយុត្ត                    ៣៤
*ឱក្កន្តសំយុត្ត                ៣៤


សឡាយតនវគ្គ ៣៥ ៣៦
*សឡាយតនសំយុត្ត           ៣៥
*វេទនាសំយុត្ត                      ៣៦
*មាតុគាមសំយុត្ត                 ៣៦
*ជម្ពុខាទកសំយុត្ត               ៣៦
*សាមណ្ឌកសំយុត្ត             ៣៦
*មោគ្គល្លានសំយុត្ត          ៣៦
*ចិត្តសំយុត្ត                    ​  ៣៦
*គាមណិសំយុត្ត              ៣៦
*អសង្ខតសំយុត្ត               ៣៦
*អព្យាកតសំយុត្ត            ៣៦

មហាវារវគ្គ ៣៧ ៣៨ ៣៩
*មគ្គសំយុត្ត                        ​ ៣៧
*ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត​​​​​​​​                 ៣៧
*សតិបដ្ឋានសំយុត្ត            ៣៨
*ឥន្ទ្រិយសំយុត្ត                   ៣៨
*សម្មប្បធានសំយុត្ត           ៣៨
*ពលសំយុត្ត                       ៣៨
*ឥទ្ធិបាទសំយុត្ត             ៣៨
*អនុរុទ្ធសំយុត្ត                ៣៨
*ឈានសំយុត្ត                ៣៩
*អានាបានសំយុត្ត          ៣៩
*សោតាបត្តិសំយុត្ត         ៣៩
*សច្ចសំយុត្ត                    ៣៩

អង្គុត្តរនិកាយ
ឯកកនិបាត ៤០
ទុកនិបាត ៤០


តិកនិបាត ៤១
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក
មិនសង្គ្រោះបណ្ណាសកចតុក្កនិបាត ៤២ ៤៣
·         បឋមបណ្ណាសក
·         ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក
·         ចតុត្ថបណ្ណាសក
សូត្រមិនសង្គ្រោះក្នុងបណ្ណាសក


បញ្ចកនិបាត ៤៤ ៤៥
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក


ឆក្កនិបាត ៤៦
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក


សត្តកនិបាត ៤៧
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក


អដ្ឋកាទិនិបាត ៤៨
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក


នវកនិបាត ៤៩
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក


ទសកនិបាត ៥០ ៥១
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក


ឯកាទសកនិបាត ៥១
បឋមបណ្ណាសក
ទុតិយបណ្ណាសក
·         តតិយបណ្ណាសក

ខុទ្ទកនិកាយ
ខុទ្ទកបាឋ
ធម្មបទ
ឧទាន
ឥតិវុត្តក
សុត្តនិបាត
វិមានវត្ថុ
បេតវត្ថុ
ថេរគាថា
ថេរីគាថា
អបទាន១
អបទាន២
ពុទ្ធវំស
ចរិយាបិដក
ជាតក១
ជាតក២
មហានិទ្ទេស
ចូឡនិទ្ទេស
បដិសម្ភិទាមគ្គ
នេត្តិប្បករណ
មិលិន្ទបញ្ហា
បេដិកោបទេស
អភិធម្មបិដក
ធម្មសង្គណី
ភាគ ៧៨   
ភាគ ៧៩

វិភង្គ
ភាគ ៨០    
ភាគ ៨១
ភាគ ៨២

ធាតុកថា
ភាគ ៨៣

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ
ភាគ ៨៣

កថាវត្ថុ
ភាគ ៨៤   
ភាគ ៨៥   
ភាគ ៨៦

យមក
ភាគ ៨៧  
ភាគ ៨៨ 
ភាគ ៨៩
ភាគ ៩០   
ភាគ ៩១ 
ភាគ ៩២
 ភាគ ៩៣

បដ្ឋាន
ភាគ ៩៤   
ភាគ ៩៥ 
ភាគ ៩៦
ភាគ ៩៧
ភាគ ៩៨  
ភាគ ៩៩ 
ភាគ ១០០ 
ភាគ ១០១
ភាគ ១០២
ភាគ ១០៣
ភាគ ១០៤
ភាគ ១០៥
ភាគ ១០៦
ភាគ ១០៧
ភាគ ១០៨
ភាគ ១០៩
ភាគ ១១០ ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

សង្ឃាទិសេសទី១

បារាជិកកណ្ឌ បឋមសិក្ខាបទ

បារាជិកកណ្ឌ ទុតិយសិក្ខាបទ